Hovedseksjon

Driftsstyret

Om driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

 
Driftsstyrets hovedoppgaver er å ha ansvar for:

  • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer.
  • Å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen.
  • At skolen driver skolebasert vurdering.
  • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

 

Driftsstyrets sammensetning

  • to foreldre
  • to ansatte
  • to elever
  • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)
  • Rektor (Sekretær)